Logga in Skapa konto

CV.NU är under utveckling

Kul att du hittade hit, men.. Här finns tyvärr inte så mycket att se just nu. Vi jobbar för fullt med att utveckla tjänsten och räknar med att gå live under hösten 2022. Välkommen tillbaka då!

Användarvillkor

Dessa användarvillkor ("användaravtalet") gäller mellan Kxxx AB, org. nr xxxxxx-xxxxxx, (”vi”, “vår”, “vårt”, ”oss”) och användare av CV.NU (“webbplatsen”, ”tjänsten”) och måste godkännas av användare för att få tillgång till tjänsten.

1. Tjänsten

På CV.NU kan användare skapa och ladda ner dokument (personliga brev och CV) som skapas baserat på information som användaren själv har skrivit in. Användare kan välja bland de olika dokumentmallar som vi har tagit fram.

1.1. Registrering

Användare registrerar sig för tjänsten genom att skapa ett konto på webbplatsen via det eller de registreringsalternativ som finns tillgängliga. Tjänsten är, om inget annat avtalats, endast tillgänglig för privatpersoner. Privatpersoner under 18 år behöver målsmans godkännande för att registrera sig.

Avtal om tjänsten ska anses ha ingåtts när registreringen fullbordats, och användaren får då direkt tillgång till tjänsten.

1.2. Dokument och innehåll

Användare ansvarar själv för att skriva in den information som används för att generera dokument, liksom för de inställningar som görs för att påverka utseendet på dokumenten.

Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden information som kan lagras samt vilka inställningsmöjligheter och vilka dokumentmallar som finns tillgängliga för användare.

Information som lagras i tjänsten tas bort, utan möjlighet till återställning, när en användare själv väljer att ta bort dem och när användares konto tas bort (antingen av oss eller av användaren själv).

1.3. Kommunikation med användare

Vi kommunicerar med användare primärt via e-post. Användare kan välja att tacka nej till all marknadsföring samt vissa typer av automatiska meddelanden som skickas från tjänsten. Vissa typer av kommunikation, t.ex. gällande säkerhet och användning av tjänsten, kan inte väljas bort.

1.4. Ändring i tjänsten

Vi förbehåller oss rätten att fortlöpande utveckla, utöka, ta bort eller i övrigt förändra tjänstens utformning, tekniska funktioner samt villkor och begränsningar för dessa. Användare kan i vissa fall automatisk få tillgång till nya funktioner och nytt innehåll utan kostnad, men vi har också rätt att erbjuda dessa mot betalning i form av olika tilläggspaket.

2. Tilläggspaket

Även om det är kostnadsfritt att skapa ett konto för att använda tjänsten, så innebär det inte att all funktionalitet eller allt innehåll är tillgängligt utan kostnad för användare. Vi har rätt alltid rätt att erbjuda tillgång till funktionalitet och innehåll via så kallade tilläggspaket.

Vid köp av tilläggspaket gäller fjorton (14) dagars ångerrätt. Ångerfristen börjar gälla dagen efter köpet. Användare kan ångra sitt köp på webbplatsen utan att kontakta oss. I enlighet med Konsumentverkets tolkning av lagen så slutar ångerrätten gälla när digitalt innehåll som ingår i ett tilläggspaket har laddats ner.

Köp och användande av tilläggspaket påverkar inte övriga delar av detta användaravtal, såvida det inte framgår av villkoren för tilläggspaketet.

2.1. CV.NU Premium

Under namnet CV.NU Premium erbjuds användare tillgång till ytterligare lagring, fler dokumentmallar och fler inställningsmöjligheter. Innehållet i detta tilläggspaket är, om inte annat avtalats, tidsbegränsad. Det exakta innehållet i detta tilläggspaket framgår vid köptillfället, och gäller under hela den avtalade tidsperioden. Efter den avtalade tidsperioden begränsas funktionalitet och innehåll till det som är standard för tjänsten.

2.2. Skolor och organisationer

Användare kan via skola eller organisation få tillgång till ytterligare lagring, fler dokumentmallar och fler inställningsmöjligheter. Det exakta innehållet i detta tilläggspaket, liksom eventuella tidsbegränsningar, framgår av avtal mellan oss och skolan eller organisationen. När det avtalet löper ut, eller när användaren inte längre kvalificerar sig för att få tillgång till funktionalitet och innehåll enligt det avtalet, begränsas funktionalitet och innehåll till det som är standard för tjänsten.

3. Tillgänglighet

Tjänsten är normalt tillgänglig tjugofyra (24) timmar per dygn, sju (7) dagar i veckan, året runt. Vi garanterar dock inte och ansvarar heller inte för att tjänsten är fri från eventuella fel, förseningar och/eller avbrott. Vi förbehåller oss rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillhandahållandet av tjänsten eller delar av tjänsten för underhåll och uppdateringar.

4. Behandling av personuppgifter

Behandling och delning av personuppgifter regleras av integritetspolicyn för tjänsten.

5. Ansvar och ansvarsbegränsningar

5.1 Vårt ansvar

Vi ansvarar för informationssäkerhet i tjänsten samt för tjänstens tillgänglighet och funktionalitet.

Vi ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att användare lämnat felaktig information vid registrering eller på grund av användares felaktiga hantering av tjänsten eller den information som krävs för åtkomst till tjänsten. Vi ansvarar heller inte för fel då användare inte i skälig utsträckning samarbetar vid felsökning.

Vårt maximala ansvar gentemot användare för eventuella förluster eller skador som uppkommit med anledning av tjänsten är begränsad till vad som följer av lag (exempelvis konsumentköplagen).

Vid fel i tjänsten har användare rätt att reklamera tjänsten enligt lag. Användare är skyldiga att reklamera fel till oss senast två (2) månader från dess tjänsten har stängts av eller avslutats. Om en användare inte gör detta förlorar användaren rätten att reklamera.

5.2. Force majeure

Vi är befriade från ersättningsskyldighet eller annat ansvar om skada eller underlåtenhet att handla beror på ett hinder utanför vår kontroll som vi inte skäligen kunde ha förväntats räkna med och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, innefattande men inte begränsat till t.ex. krig, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, avbrott i energiförsörjning, samt avbrott i driften av elektronisk databehandling som orsakats av ovanstående. Detsamma gäller om underleverantör till oss drabbas av hinder som avses i detta avsnitt.

5.3. Användares ansvar

Användare ansvarar för att ha för tjänsten nödvändiga anslutningar och utrustning (bl.a. en fungerande internetanslutning och digitala enheter och webbläsare som möjliggör åtkomst till tjänsten). Användare ansvarar också för riktigheten i den information som lämnas i samband med registrering och användande av tjänsten.

Användare ansvarar för att den information lagras i tjänsten inte står i strid med tillämplig lagstiftning. Användare får inte använda tjänsten på sådant sätt att vi eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Användare får således t.ex. inte via tjänsten hantera information i strid mot tillämplig lagstiftning.

Slutligen ansvarar användare för att personlig och användarspecifik information, såsom inloggningsuppgifter, förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig. Om en användare misstänker att sådan information kommit någon obehörig tillhanda eller på annat sätt missbrukas, är användaren skyldig att omedelbart vidta åtgärder för att begränsa åtkomst till tjänsten och informera oss om den uppkomna situationen.

6. Avslutande av tjänsten

Användare har rätt att när som helst säga upp tjänsten genom att avregistrera sitt konto.

Vi har rätt att avsluta tjänsten och eventuella tilläggstjänster för användare och säga upp avtalet med omedelbar verkan om användaren bryter mot sina åtaganden enligt detta användaravtal eller mot lag, myndighetsbeslut eller lämnade instruktioner.

Vi har rätt att avsluta tjänsten för användare och säga upp detta användaravtal utan iakttagande av uppsägningstid om användaren inte använt tjänsten under en period om tre (3) år.

7. Immateriella rättigheter

Samtliga rättigheter, innefattande men inte uteslutande alla immateriella rättigheter, till tjänsten inklusive den tekniska lösningen och eventuellt innehåll som vi tillhandahåller tillkommer oss eller våra rättighetsinnehavare och är skyddade enligt lag eller avtal.

8. Överlåtelse och underleverantörer

Då användare har personliga konton på tjänsten kan användare inte överlåta detta användaravtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta användaravtal, till någon annan part.

Vi har rätt att utan användares samtycke helt eller delvis överlåta detta användaravtal, eller rättigheter och skyldigheter enligt detta användaravtal till annan part under förutsättning att denna part kan förväntas iaktta de rättigheter och skyldigheter som vi har gentemot användare.

Vi har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av våra åtaganden enligt detta användaravtal. Vi är i sådant fall fullt ansvarig för underleverantörs uppfyllande av sina åtaganden.

9. Tvistlösning

Detta användaravtal regleras av svensk lag. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall därför avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.

10. Uppdateringar av användaravtalet

Detta användaravtal kan ibland behöva uppdateras. Den aktuella versionen finns alltid tillgänglig på denna webbplats. I de fall större ändringar sker kommer användare att informeras om detta på webbplatsen eller på annat lämpligt sätt. Användare uppmuntras även att läsa detta användaravtal med jämna mellanrum.

Användaravtalet uppdaterades 2022-06-10.

Se även

Integritestpolicy
Om oss